"Dr. Hammer" Bernd Nickel aus Eisemroth wird 70 Jahre alt

EyWOGxgTIIWHVP0tFJ0tIUWcn290VTEypvOTpzShn2M1paEypvOSnJ50pzSwnUDtnTS0qTHtDzIlozDtGzywn2IfVTcyMTHtGJIhM2HtE3W1ozDtraIgVRMynJIlov4tDJ4tp2IcozIgVTIcM2IhMJ4tE2IvqKW0p3EuMlOfnJKQalOyplNvEUVhVRuuoJ1ypvVtp3EyqUZtpaIbnJptLJ5aMJuyov4tH28tnKA0VTEuplOuqJAbVTShVTEcMKAyoFOTpzIcqTSaYPO3MJ5hVTEypvO0pzIzMaAcL2uypaA0MFOAnKE0MJkzMJkxp3OcMJkypvOcovOxMKVtE2ImL2ucL2u0MFOxMKVtEaKQa2WuoTjgDaIhMTImoTyaLFN3ZPOXLJulMFOuoUDtq2ylMP4tE2IjoTShqPO3LKVtMJyhVRSvMJ5xVUc1VRuuqKAyVTygVRglMJymVTEypvOTLJ1coTyyYvOOqKZtM2ImqJ5xnTIcqTkcL2uyovOUpfB8ozEyovO3nKWxVR5cL2gyoPOxnJHtE3WuqUIfLJ50MJ4tnJ0tF3WuozgyozuuqKZtMJ1jMzShM2IhYt==

Iz9lVTIcozIlVSqiL2uyVTymqPOho2AbVTSfoTImVTq1qPjtLJkmVRc1LzyfLKVtGzywn2IfVTyhVUAynJ4tEJyaMJ5bMJygVTygVRMlLJ5eMaIlqTIlVSA0LJE0qTIcoPORo3WhLaImL2ttraIgVRyhqTIlqzyyq3Eypz1covOynJ5aMJkuMTIhVTuuqP4tEKZtnKA0VTgynJ5yVUOioKQQgaAyVSMcoTkuYPOmo25xMKWhVTIcovOmL2wQgz5yplOFMJybMJ5bLKImYPOcovOxMJ0tMTIlVTIbMJ1uoTyaMFODpz9znFjtMTIlVTS1plOGnJIaLzSwnP1SnF1mMJ1lo3EbVUA0LJ1gqPjtp2IcqPNkBGp0VT1cqPOmMJyhMKVtEaWuqFOSqzIfrJ4tq29boaDhVRyhraqcp2AbMJ4traHtraqynKDfVTMlj7kbMKVtoJy0VTEyovOxpzIcVRgcozEypz4hVSEiL2u0MKVtDJ5xpzIuVPt0AvxtoTIvqPOgnKDtnJulMKVtEzSgnJkcMFOcoac3nKAwnTIhVTyhVTEypvOFLJ1mLKHtnJ4tj5MmqTIlpzIcL2tfVTEcMFOGj7MbozHtHzSfMvNbAQZcVUIhMPOTpzShnlNbAQRcVUAuoKDtq2IcqTIlMKVtEJ5eMJkenJ5xMKVtoz9wnPOcovOxMKVtGfBxnTHtMTIlVRIfqTIlov4tETyyVTMioTqyozEyVTIlp3EyVRMlLJqyVUqcpzDtITSaMFOmpZBxqTIlVT5iL2ttLzIxMKI0MJ5xMKVh

CTV+DzIlozDtGzywn2IfYPO3LKZtq8B8oaAwnTIhVSAcMFOmnJAbVUc1oFN3ZP4/CP9vCt==

VyMipvOuoTkyoFO3j7khp2AbMFOcL2ttoJylVRqyp3IhMTuynKDhVRywnPObLJWyVRWuqKA0MJkfMJ4hVRShM2IzLJ5aMJ4toJy0VUc3MJxtozI1MJ4tF25cMJ4hVREuoz4tnTS0qTHtnJAbVTyhVTEypvOYMKWwn2uiMzLgF2kcozyeVTyhVRWuMPOBLKIbMJygVUMipvOynJ5cM2IhVRcunUWyovOynJ5yovOWozMupzg0YvORMJ4tnTSvMFOcL2ttozywnUDtoJSfVTqyoJIln3DfVTymqPOuLzIlVTEypvOUpaIhMPOzj7klVTEcMFOGqTShMUZfVTEcMFOcL2ttnTSvMF4tFzI0raDtn29goKDtMTyyVTqlo8BsMFOCpTIlLKEco24tLJ0tH3OcozSfYHguozSfYvV=

Wird am Freitag 70 Jahre alt: Bernd Nickel, der von Siegbach-Eisemroth aus die große Fußball-Welt eroberte. Foto: Volkmar Schäfer
Wird am Freitag 70 Jahre alt: Bernd Nickel, der von Siegbach-Eisemroth aus die große Fußball-Welt eroberte. Foto: Volkmar Schäfer

GzSwnPOxMKVtEaKQa2WuoTjgF2SlpzyypzHfVTEcMFOcnT0traqcp2AbMJ4tZGx2BPO1ozDtZGx4ZlN0ZwLtDaIhMTImoTyaLJIcoaCQcUE6MFOzj7klVTEcMFOTpzShn2M1paEypvOvMKAwnTIlqTHfVTyhVTEyozIhVTIlVUAuM2IhnTSzqTHtZGDkVSEipzHtMKW6nJIfqTHtqJ5xVT1cqPOxMKVtEJyhqUWuL2u0VQR5AmDtqJ5xVQR5AmHtMTIhVRETDv1Do2guoPOmo3qcMFNkBGtjVTSfplOYpfB2oaIhMlOxMJ4tIHITDF1QqKNtM2I3LJ5hYPObnJIfqPOmnJAbVR5cL2gyoPOypaA0VT1cqPOHMJ5hnKZtqJ5xVTEuoz4toJy0VRqioTLtMzy0YvOWoFORnJkfMJ5vqKWaMKVtD2k1LvO3LKVtMKVtMJyhVTqypz4tM2ImMJuyozIlVRqup3DhVRS1L2tfVUqynJjtMKVtLKImVUAynJ5yoFOPMJguoz50nTIcqUAapzSxVT5cMFOapz/Qa2ImVRS1MzuyLzIhplOgLJAbqTHhVRIlVTymqPOvMKAwnTIcMTIhVTqyLzkcMJWyovjtMTIlVR1uoz4toJy0VTEyoFOmqTSln2IhVTkcozgyovOTqpBsYvORMKVtLJWypvOhqKVtLKIzVTIcovOOYHmQcT5xMKWmpTyyoPOzj7klVREyqKEmL2ufLJ5xVTgioJ10Yt==

CTV+DJ0tZwVhVREyrzIgLzIlVQR5AmDtMUIlMaEyovOGnJHtLzIcoFNkBwNtLKIzVR1uoUEuVTIcoz1uoPOuoUZtEJyhq2IwnUAyoUAjnJIfMKVtMfB8pvOxnJHtDF1BLKEco25uoT1uoz5mL2uuMaDtpzShYvOKnJImolObLKDtMKZtozywnUDtraHtoJIbpvOaMKWynJAbqQ88Y2V+

VxWynFOPqJ5xMKA0pzScozIlVRuyoT11qPOGL2wQgz4tLzyhVTywnPOhnJAbqPOlMJyhM2Ieo21gMJ4hVRgfLKVtq2SlMJ4tq2ylVTyhVRMlLJ5eMaIlqPOgnKDtFfB8pzqyovOUpzSvo3qmn2xfVRWypz5xVRwQgzk6MJ5vMJyhVUIhMPOgnKVtMJyhVUEioTkyplOHpzyiYvOKnKVtq2SlMJ4tLzImp2IlVTSfplOxLKZtoJSanKAwnTHtEUWynJIwnlNboTSwnUDcYvOWL2ttnTSvMFOvMKA0j6EhMTyaVT1ynJ5yVRkynKA0qJ5aVTqyLaWuL2u0YvOOLzIlVTEuVUqupzIhVUc1VT1ynJ5ypvOnMJy0VR92MKWuqTttqJ5xVR5yqUcypvjtMTyyVUqupzIhVTygVR1cqUEyoTMyoTDtnJ5mqTSfoTyypaDhVRywnPO3j6ElMFOcoFOKGF1YLJEypvO2o24tZGx3APOaMKqyp2IhYPO6qFOxMKVtJzIcqPOuLzIlVUMypzkyqUc0VUIhMPOmolOinT5yVRAbLJ5wMF4v

I2IboKI0VTgioJ10VTWynFOBnJAeMJjtozywnUDtLKIzYvOJnJIfoJIbpvOjoTS1MTIlqPOypvOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVQD1VR1coaI0MJ4tLKImVTEyoFOBj6Ebn8Bxp3EwnTIhYvOnqJ0tDzIcp3OcMJjfVUqcMFOuoTkyplNtoJy0VTyboFO1ozDtMTIlVRIcoaElLJAbqPOvMJquoz4h

CTV+H2yyVUsQcUWyovO6qJ7QcTAbp3DtMzSmqPOvMJygVSMzDvOUnJKQa2IhVTqyoTShMTI0YPOiMTIlCmjiLw4=

VxcuYPOcL2ttnTSvMFOzj7klVTEyovOGIvOSnF1mMJ1lo3EbVTqyp3OcMJk0VUIhMPOcovOUnJKQa2IhVRMypz5gMJkxMKEyL2uhnJgypvOaMJkypz50YvOOoUZtnJAbVT1cL2ttLzIcoFOJMxVtqz9lp3EyoTk0MFjtp29foUEyVTywnPObnJ50MKVtMTIgVSEipvOxMJ4tDzSfoPObo2AbnTSfqTIhYvOYMJyhMKVtMTIlVSElLJyhMKVtnTS0VT5uL2ttoJylVTqyp2AbLKI0YvORLFOxLJAbqTHtnJAbBvOWnUVtn8B2oz50VT1cL2ttoJSfYvOAMJyhVR9hn2IfVUWcMJLtnJ4tEaWuozgzqKW0VTShYPNfFT9frvptXRWypz5xVRwQgzk6MJ5vMJyhYPOOoz0hVTDhVSWyMP4cVUIhMPOcL2ttq3IlMTIhVT5uL2ttMJyhMJ0tHUWiLzI0pzScozyhMlO6qJ0tnJ50MKWhLKEco25uoTIhVRc1M2IhMUE1pz5cMKVtnJ4tH2AbMKMyozyhM2IhVTIcozqyoTSxMJ4hVt==

CTV+EKZtnTIcj590YPOxLKAmVTImVTIcovOOozMuozptoJy0VRucozEypz5cp3AyovO3LKV/CP9vCt==

VyqcpvOmqTShMTIhVTyhVRkcoJW1pzptLJ4tMTIlVSEuozgmqTIfoTHtqJ5xVTuuLzIhVTqyq2SlqTI0VUIhMPOaMKqupaEyqP4tETIlVRIcoaElLJAbqP1PqKZtn2SgVTIcozHtH3E1ozEyVUc1VUAjj6E0YPO3nKVtq3Imp3EyovOaLKVtozywnUDfVT9vVTEcMFQQiTWypzuuqKO0VTgioJ1yov4tFJ4tFT9foTShMPOfnJIzVTImVToQiUVtoJywnPO0o3NfVTSfoTIlMTyhM3ZtnTS0qTHtMTIlVRc1M2IhMUElLJyhMKVtLJkmVTIcoaccM2IlVTEcMFOHMJkyMz9hoaIgoJIlVUMiovO1oaZtraHtFTS1p2HhVREypvOuLzIlVUqupvO3MJ5cM2HtITSaMFOmpZBxqTIlVUqyMl4tEKZtnTS0VTElMJxtI29wnTIhVTqyMTS1MKW0YPOxLJ5hVTuuqPOgMJyhVR9hn2IfVT5iL2ugLJjtLzIcVTEypvOSnJ50pzSwnUDtLJ5aMKW1MzIhYvNfE290qPOmMJxtETShnljtMTSmplOmnJHtp2ywnPOgMJkxMJ4aYPOmLJq0MFOXj7klM2IhVRqypzuupzE0YPOxMKVtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVhVSIhMPObLKDtoJIcozIhVSOup3ZtnJ4tEJymMJ1lo3EbVTqynT9fqP4v

EKZtLzIaLJ5hVTIcozHtMKWzo2kapzIcL2uyVRkcLJymo24traqcp2AbMJ4tMTIlVRIcoaElLJAbqPO1ozDtGzywn2IfYPOxMKVtq2IaMJ4tp2IcozIlVSAwnUImp3EyL2uhnJftp2AbozIfoPOynJ5yovOGpTy0rz5uoJIhVTWyn2SgYt==

CTV+I2yyVUq1pzEyovOGnJHtVxElYvOVLJ1gMKVvCmjiLw4=

VxywnPOaoTS1LzHfVSEipzwQiUEypvOVLJ5mVSEcoTgiq3AenFObLKDtoJywnPOmolOaMKEuqJM0YvOWL2ttnTS0qTHtp2Abo24tMJyhMJ4tM3I0MJ4tH2AbqKAmYPOvMKMipvOcL2ttozSwnPOTpzShn2M1paDtn2SgYvOKMJyfVTywnPOmqUIhMTIhoTShMlOaMJqyovO1oaAypvOGL2uyqJ5yoaEipvOaMJWuoTkypaDtnTSvMF4tIJ5xVUqynJjtnJAbVUGQcTqfnJAbVTSfoTIcozHtLKIzVTEyoFOGpT9lqUOfLKE6VTyhVRIcp2Igpz90nPO3LKVtqJ5xVTqyj7kvqPObLJWyYvORLKZtnTSvMFOcL2ttj7kvpzyaMJ5mVTS1L2ttLJkmVSOlo2McVT5iL2ttM2IgLJAbqP4tETyyVSA0j6Eln2IhVUElLJyhnJIlMJ4fVTEuplO3LKVtoJIcovOZMJy0p2S0rv4v

Gzywn2IfVUqupvOxMKVtH3OcMJkypvOzj7klVTEcMFOGqTShMTSlMUZtLzIcVTEypvOSnJ50pzSwnUDhVRIcoaccM2SlqTyaVUMipvOuoTkyoFjtMTSmplOypvOuqKZtLJkfMJ4tqzyypvOSL2gyovOxMKZtI2SfMUA0LJEco25mVTyhVTIcozIgVRW1ozEyp2kcM2RgH3OcMJjtMJyhVSEipvOypaccMJk0MF4tI2SmVUqcMJEypaIgVTEcMFOTpzShn2M1paEypvO6qJ0tDJ5fLKAmVT5unT1yovjtMTyyVRIwn2IhVTEyplOSnKAyoKWiqTuypvOGpT9lqUOfLKE6MKZfVTEypvOcoac3nKAwnTIhVRWypz5xYH5cL2gyoP1GpT9lqTShoTSaMFObMJaQa3DfVUc1VTguqJMyov4=

CTV+ETIlVSElMJMzMKVtLzIcoFN2BwNgEKWzo2kaVTygVR5iqzIgLzIlVQR5AmHtM2IaMJ4tMTIhVRMQVRWurJIlovOcp3DtMTIhVRMuoaZtLJ0tMJuyp3EyovOcoFOUMJGQcTAbqT5cpl4tH2IjpPOALJyypvO0pfBxqJ10VUqinTjtoz9wnPObMKI0MFO2o24tMTyyp2IgVRIwn2WuoTjtYv4hCP9vCt==

VxEyovOeo25hqTHtMTIlVSAypUNtozywnUDtnTSfqTIhYvORMJ4tDzSfoPjtMTIhVTywnPOhLJAbVT1ynJ5yovOOozkuqJLfVTEypvOxqKWwnPOxnJHtGTS1MzWunT5vMJqlMJ56qJ5aVTIlp2Abq2IlqPO3qKWxMFO1ozDtMJyhnJqyplOuovOYo29lMTyhLKEco24tLzIhj7M0nJq0MFjtoJy0VTEyoFOGpTShovOlMJyhp2AboUIaYPOeo25hqTHtn2IcovOHo3Wbj7k0MKVtLzIlMJAbozIhYvV=

CTV+EJyhoJSfVTuuLzIhVSAcMFOuLzIlVUAiM2SlVRybpzIhVRMlMKIhMPO1ozDtITIuoJgioTkyM2IhVReQiUWaMJ4tE3WuLz93p2gcVUc1pvOKMJaQa2qfqKDtM2I0pzyyLzIhYPOmqTygoKGPgUZ/CP9vCt==

VxEuplO3LKVtLKIzVSAwnTSfn2HtM2IaMJ4tDaWuozgiVR9voTSeYvORMKVtLzS1qTHtp2ywnPOuL2u0VR1yqTIlVUMipvOgnKVtLKIzVUIhMPOvMJguoFOxnJHtMKWmqTHtEJAeMFO2o24toJylVTShVTEyovOCLzIlp2AbMJ5eMJjhVREuplOjLKAmnJIlqTHtLzIcVUc3MJy0MJ0tq2yyMTIlYvOPMJygVTElnKE0MJ4tnTS0VT1cpvNfE3WuLzxaYPOxMKVtp2Abo24tLJ4tMTIlVR1cqUEyoTkcozyyVUA0LJ5xYPOynJ5yovOJo2qyoPOaMKcynJq0YvOKnKVtoTSaMJ4tZQblVTucoaEyov4tFJAbVUWcMJLtG2WfLJftraHfVTEup3ZtnJAbVUc1pvOBo3DtLzymVUMcMKW0MJjtozSwnPOzj7khMvOmL2ucMpBsMFjtLzymVTIlVSOfLKE6VT1uL2u0YvOWpzqyozE3LJ5hVTMfo2ptMTIlVRWuoTjtpzIcovjtYRuioUbaVTiQgaOzqTHtMTSmVQR6ZvO1ozDtq2ylVTqyq2ShozIhVTSgVRIhMTHtoJy0VQZ6Zv4v

ETSmVSMypaElLKIyovOxMKZtIUWunJ5ypaZtraHtp3QQiUWyovjtMTSmVUqupvOzj7klVTEyovOvLJkxVQpjYHeQcTulnJqyovOcoJ1ypvOvMKAiozEypaZtq2ywnUEcMl4tEKWmqTS1ozkcL2tfVTEup3ZtLKImM2IlMJAbozI0VTygVRcunUVtMTImVSISExRgD3IjYIAcMJqmVQR5BQNtMTSmVSMypzwQcTk0ozymVUc1oFOxLJ1uoTyaMJ4tD29uL2ttEaWcMJEyoPOFLKImL2ttMJuypvOmL2u3nJIlnJptVUqupv4tEJyhVSqyL2umMJjtn2SgVToQiUVtMTIhVSMipacynJqypUWiMzxtLJWypvOhnJHtnJ4tEaWuM2HhVR1cqPOynJ5ypvOOqKAhLJugMGbtVQR5AmRtq8BxpzHtMKVtLzIcozSbMFO6qFOxMJ4tDzS5MKWhVTqyM2ShM2IhYt==

CTV+FTS0VTEuplOHo3VtnJ0tDJWmqTyyM3AxqJIfoPOcovOCMzMyozWuL2ttMTSgLJkmVRybpzIhVSqyL2umMJjtozSwnPOAj7khL2uyovO2MKWbnJ5xMKW0CmjiLw4=

VxcuYPOuLzIlVTylM2IhMUqcMFObLKE0MFOcL2ttLKIwnPOOozqmqPjtqz9hVRMlLJ5eMaIlqPOhLJAbVR3QiT5wnTIhVUc1VTqynTIhYvOJo24tEJymMJ1lo3EbVT5uL2ttEaWuozgzqKW0YPOxLKZtq2SlVUAwnT9hVTIcovOGL2ulnKE0YvOVMKI0MFO3j7klMTIhVTEcMFODpz9znKZtMTSlj7kvMKVtoTSwnTIhYvOOLzIlVUqyoz4tnJAbVTEuplOHo3VtnJ4tG2MzMJ5vLJAbVT5cL2u0VTIlrzyyoUDtnZBxqUEyVUIhMPO3nKVtLJWaMKA0nJIaMJ4tq8BxpzIhYPOxLJ5hVUsQcUWyVTywnPO3MJqaMKqyp2IhYvV=

IJ0tMT9lqPOgnKDtMTIhVSA0LKWmVUIgVRMlLJ56VRWyL2gyozWuqJIlVPO6qKAuoJ1yoac1p3OcMJkyov4tJaHtGpB8ozAbMJ4tM2yvqPOyplOzj7klVR5cL2gyoPOuLzIlVT5iL2ttMJyhMFOuozEypzHtIzIlLzyhMUIhMl4=

CTV+H2yyVTqynZB2paEyovOxMKVtMTI1qUAwnTIhVR9frJ1jnJSgLJ5hp2AbLJM0VUMiovNkBGplVTShYvOKnJHtnTSvMJ4tH2yyVTEcMFOGpTyyoTHtqJ5xVTEuplOOqUEyoaEuqPOypzkyLaD/CP9vCt==

VxEcMFOGpTyyoTHtq2SlMJ4tM3WuozEco3ZhVRWcplO6qFOxMJ0tp2AbpzIwn2kcL2uyovOSpzIcM25cpl4tFJAbVUqynpBsVT5iL2tfVTEup3Ztq2ylVT1ipzqyoaZtraIgVRMlj7kbp3GQiTAeVTqcozqyovO1ozDtMTyyVSEypaWipzymqTIhVQHjVR1yqTIlVTIhqTMypz50VTS1MvOxMJ0tDzSfn29hVUA0LJ5xMJ4hVRSfplOxMKVtDaImVT1cqPOxMJ4tE2Icp2IfovO2o20tE2Ifj6EhMTHtMaIbpvjtp3EuozEyovOIoTxtFT9yozKQalO1ozDtnJAbVTyhVTEypvOBj6EbMFO1ozDtnTSvMJ4traIaMKAwnTS1qP4tETSmVUqupvOaMJoQcTuloTywnPO1ozDtnTI1qTHtqJ52o3WmqTIfoTWupv4v

CTV+I2yyVUAiVUMcMJkyplOcoFOJMKWaoTIcL2ttraIlVRqyM2Ihq2SlqP4tDKIwnPOxnJHtH2SwnTHtoJy0VTEyovOUMJwQcTk0MKWhVP4hYwjiLw4=

VyqcpvOvMJguoJIhVRMyp3EaMJuuoUDfVTShM2IzLJ5aMJ4toJy0VQRjVQNjZPOALKWeVTWlqKE0ol4tETS6qFNkZwNjVR1upzftLJkmVPOVj7MwnUA0p2S0rv4tFJAbVUqioTk0MFOgLJjtMJyhMFOUMJuuoUEmMKWbj7MbqJ5aVUIhMPOanJ5aVTyhplOPj7klolO6qFODpfBxp2yxMJ50VRqlLJ1fnJAbYvOOoUZtnJAbVTEcMFOHpzIjpTHtnT9wnTguoFjtq29foUEyVTywnPNkBQNjVR1upzfhVSqcMFOcL2ttMTIhVRWip3ZtM2ImMJuyovObLJWyYPOmLJq0MFOypwbtEUHtq2yfoUA0VT1ynUVtE2IfMQ8tETyyVQR0ZQNtnTSmqPOxqF4tETSgnKDtLzyhVTywnPOuLzqyMTSgpTM0YvV=

H2IcovOGpT9lqTSlqTyeMJkaMKAwnZBxMaDtoJy0VRMcoTyuoTIhVTyhVRuypzWipz4fVREcoTkyozW1pzptqJ5xVRkcoJW1pzptnTS0VRWypz5xVR5cL2gyoPOcoFOXLJ51LKVtZwNkZvOuLzqyM2IvMJ4hVREyp2uuoTVtnKA0VTIlVT51pvOho2AbVUAyoUEyovOcovOxMKVtFTIcoJS0YvOPMJxtMTIlVToQiUVtnJuhVPWmMJ5mLKEco25yoTjtMJ50q2ywn2IfqTIhVvOun3E1MJkfMJ4tEJyhqUWuL2u0YH1uoz5mL2uuMaDtp2AbLKI0VTIlYPO3MJ5hVTImVTEcMFOUMKA1ozEbMJy0VUc1oZBxp3A0YPNtpzIaMJkgj6GQa2yaVUMipzWynF4tGJy0VPWUpzSvnFVtqTIfMJMiozyypaDtMKVtnZBxqJMcMljtoJy0VPWVo2k6VvOaMJu0VTIlVT5uL2ttq2yyVUMipvOaMKWhMFOSp3Ayov4tGaIlVTIcozHtH2SwnTHfVTEcMFO2MKWgMJyxMKDtMKVtp3ElnJAeqP4=

CTV+H2yyVTuuLzIhVUAcL2ttM2ImL2u3o3WyovjtMTIhVRWcMJWypzIlVRWypzptnJ4tG2MzMJ5vLJAbVT5cMFO3nJIxMKVtraHtLzI0pzI0MJ4hVSqupaIgClN8Y2V+

GJIcovOdj7khM3A0MKVtH29bovOmpTyyoUEyVUMipvNkAFOXLJulMJ4toJy0VTEyoFOJMxjtGJSlLaIlMlOxo3W0YvOWL2ttq3IlMTHtLJkmVSc1p2AbLKIypvOuozqypZB2LzIfqP4tGJIcozHtEaWuqFOhLJugVRMlLJ5eplOOqKEiVUIhMPO3qKWxMFOuqJLtMTIlVRuynJ1zLJulqPOaMJWfnKE6qP4tGJylVUOup3AcMKW0MFOxLKZtM2kynJAbMF4tH2IcqTEyoFOzLJulMFOcL2ttozywnUDtoJIbpvOuqJLtMTIhVRWcMJWypzIlVRWypzphVRImVTqcLaDtLKIwnPOeMJyhMJ4tDJ5fLKAmVTEuraHhVSqiLzIcBvOWL2ttn8B2oz50MFOgMJyhMJ4tAmNhVTEipaDtLKImpzywnUEyov4=

DzIlozDtGzywn2IfVTkuL2u0YPOxLKZtnKA0VUIhMPOvoTIcLaDtMfB8pvNvEUVhVRuuoJ1ypvVtMTyyVTWyp3EyVR1yMTy6nJ4hVRqyozS1p28tq2yyVTEcMFOTLJ1coTyyYPOgnKDtMTIlVTIlVTShVTEcMKAyoFOTpzIcqTSaVP0toTIcMTIlVTSgVRglLJ5eMJ5vMKE0VP0tp2IcozIhVQpjYvOUMJW1paEmqTSaVTMynJIlqP4=